นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคจอตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว


  แพทย์หญิงพัทธศรัณย์ ธนะสุพรรณ
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว


  แพทย์หญิงสิทธิกา โคกขุนทด
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


  นายแพทย์ชินสุต อรุณากูร
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


  แพทย์หญิงชุติวรรณ  อมรรัตนพันธ์
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


  แพทย์หญิงพรรณสมร ชำนาญกิจ
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา


  แพทย์หญิงยุวพร ตั้งสีฟ้า
จักษุแพทย์


  แพทย์หญิงวิมลทิพย์ ลยานันท์
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข)


  แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์
จักษุแพทย์


  แพทย์หญิงอรวดี ธงอินเนตร
จักษุแพทย์


  แพทย์หญิงเป็นหนึ่ง ธงทอง
จักษุแพทย์


  นายแพทย์ณัฐเดช รัตนอร่าม
จักษุแพทย์

© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6